Školní řád ve formátu pdf je ke stažení zde:  pdf  Školní řád

Článek 1

Docházka do školy

1. Povinností žáka je docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin a být přítomen při vyučování všech povinných, volitelných a nepovinných vyučovacích předmětů, které si zvolil.

2. Nemůže-li se nezletilý žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá jeho zákonný zástupce třídního učitele o uvolnění z vyučování:

a) na jednu vyučovací hodinu, případně na několik hodin uvolňuje/í vyučující z příslušného předmětu s vědomím třídního učitele (tzn. že žák se nejprve domluví s třídním učitelem, poté se omluví příslušnému vyučujícímu a sdělí mu, že o jeho absenci třídní učitel ví a povolil mu ji),

b) do pěti dnů uvolňuje třídní učitel na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka,

c) na více než pět dnů uvolňuje ředitel školy nebo jeho zástupce po projednání písemné žádosti s třídním učitelem.

Zletilý žák omlouvá svoji nepřítomnost podle stejných pravidel jako zákonný zástupce nezletilého žáka.

3. Nemůže-li se nezletilý žák zúčastnit vyučování z nepředvídaných důvodů, je zákonný zástupce povinen nejpozději do tří dnů oznámit prokazatelným způsobem třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. Při návratu do vyučování je nezbytné ihned předložit třídnímu učiteli studijní průkaz s omluvenkou podepsanou zákonným zástupcem žáka, eventuálně v případě nemoci i ošetřujícím lékařem.

V případě zletilého žáka omlouvá svoji nepřítomnost stejným způsobem sám zletilý žák.

4. Nepřítomnost ve vyučování se omlouvá jen ze závažných důvodů (nemoc, mimořádná událost v rodině, dopravní důvody apod.). Nepřítomnost pro nemoc omlouvá zákonný zástupce nezletilého žáka (event. zletilý žák). Opakuje-li se krátkodobá nepřítomnost žáka pro nemoc častěji, může být dle posouzení třídního učitele požadováno lékařské potvrzení pro každou takovou nepřítomnost.

5. Pokud je to možné, chodí žáci k lékaři v době mimo vyučování.

6. Nepřítomnost žákyně pro těhotenství a mateřství se omlouvá stejně jako nepřítomnost pro nemoc, pokud žákyně nemá zaveden individuální vzdělávací plán.

7. Onemocní-li žák nebo některá z osob, s nimiž bydlí nebo je v trvalém styku, přenosnou nemocí, oznámí to žák nebo jeho zákonný zástupce ihned řediteli školy.

8. Ředitel školy může uvolnit žáka od účasti ve vyučování povinnému předmětu nebo od tělesných úkonů spojených s výukou některým vyučovacím předmětům na základě vyjádření příslušného lékaře, a pokud jde o osobu se změněnou pracovní schopností, na základě vyjádření posudkového lékaře sociálního zabezpečení. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře nebo odborného lékaře. Žák není z předmětu, z něhož byl zcela uvolněn, hodnocen. Na základě žádosti zákonného zástupce nebo zletilého žáka může být žák uvolněn z první či poslední hodiny bez náhrady.

9. Ředitel může žákovi, který splnil povinnou školní docházku, přerušit studium na jeho žádost (u nezletilých žáků na žádost zákonného zástupce), a to až na dobu dvou let.

10. Žákovi, který splnil povinnou školní docházku a který na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, může ředitel povolit opakování ročníku na základě žádosti zákonného zástupce či zletilého žáka.  Ředitel při tom posoudí dosavadní studijní výsledky žáka a důvody uvedené v žádosti.

11. Ředitel školy může umožnit zejména zdravotně postiženému žákovi, dlouhodobě nemocnému žákovi či těhotné žákyni přípravu a vykonání zkoušek v termínu, který stanoví (lze zavést individuální studijní plán). Žádost podává zákonný zástupce nezletilého žáka či zletilý žák; nezbytné je vyjádření příslušného lékaře.

12. Žák je povinen na začátku studia oznámit třídnímu učiteli údaje o své osobě, včetně adresy bydliště a telefonních čísel rodičů do zaměstnání. Každou změnu v uvedených údajích má žák povinnost okamžitě hlásit.

13. Nedostatečný prospěch žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku, na konci 2. pololetí nejvýše ze dvou předmětů lze změnit na základě opravné zkoušky (opravných zkoušek) konané (konaných) v posledním týdnu měsíce srpna.

14. Jestliže žák hodlá zanechat studia, sdělí to jeho zákonný zástupce nebo zletilý žák sám písemně řediteli školy.

15. Jestliže se žák, který splnil povinnou školní docházku, neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy.

16. Při ukončení nebo přerušení studia musí žáci odevzdat vypůjčené učebnice, knihy ze školní knihovny a další vypůjčené pomůcky.

17. O přestupu žáka střední školy do jiné střední školy rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí na základě písemné žádosti, kterou podá zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka ředitelství školy.

18. U všech žádostí a oznámení zákonného zástupce je nezbytný písemný souhlas žáka.

 

Organizace učebního dne:

1. Budova je otevřena od 6:45 do 16:30 hodin.

2. Do školy vstupují a školu opouštějí žáci výhradně hlavním vchodem. Ve škole (resp. ve třídě) musí být nejpozději pět minut před zahájením vyučování (tj. v 7:50).

3. Vyučování začíná v 7:55 hodin.

4. Mezi hodinami jsou desetiminutové přestávky, po třetí vyučovací hodině je hlavní přestávka v trvání dvaceti minut, počínaje po páté vyučovací hodině jsou pětiminutové přestávky.

Přestávka mezi: 1. a 2. VH - 8:40-8:50, 2. a 3. VH - 9:35-9:45, 3. a 4. VH ‑ 10:30‑10:50, 4. a 5. VH - 11:35-11:45, 5. a 6. VH - 12:30-12:35, 6. ‑ 7. VH - 13:20-13:25, 7. - 8. VH - 14:10-14:15, 8. - 9. VH - 15:00-15:05, 9. ‑ 10. VH - 15:50-15:55 atd.

Je-li v rozvrhu souvisle osm hodin, je vložena mezi sedmou a osmou hodinu třicetiminutová přestávka na oběd (14:10 – 14:40). Osmá hodina začíná ve 14:40. Devátá hodina v tom případě začíná v 15:30 (přestávka mezi osmou a devátou hodinou: 15:25 – 15:30).

5. Žáci se přezouvají a převlékají v šatnách, jejichž údržbu zajišťuje správce budovy. Pokud se v šatně právě nikdo nepřevléká, jsou žáci povinni šatnu uzamknout. Za uzamčení šatny a úklid šatny zodpovídá služba určená třídním učitelem. V šatně je zakázáno po skončení vyučování ponechávat jakékoliv jiné předměty než obuv, oblečení, převlek na tělesnou výchovu a plášť na chemii či výtvarnou výchovu. V šatně žáci udržují pořádek.

Nošení bot a svrchních oděvů do tříd je zakázáno.

6. Nošení a odkládání peněz, tašek s věcmi a cenných předmětů v šatnách  a botnících není dovoleno (šatna není místem k jejich odkládání); škola za  ztráty a případné škody neručí.

7. Na tělesnou výchovu žáci používají vhodnou sportovní obuv a sportovní oblečení podle pokynů učitele tělesné výchovy. Používání této obuvi k běžnému přezouvání je zakázáno.

Do haly BIOS i do tělocvičny vstupují žáci pouze spolu s vyučujícím, při vstupu se přezouvají a v šatnách udržují čistotu a pořádek. Po dobu výuky se nevzdalují z prostoru cvičení (s výjimkou nutných případů - odchod na WC). Po skončení výuky odcházejí společně až poté, co vyučující zkontroluje úklid v šatně.

8. Žáci udržují ve třídě čistotu a pořádek. Před odchodem ze třídy vyklidí nepořádek z lavic.

Žáci šetří školní majetek. Zjištěnou škodu  musí viník nahradit.

9. Třídní učitelé stanoví každý týden službu ve třídě. Pokud bude žák určený k výkonu služby nepřítomen, vykonává službu náhradník stanovený třídním učitelem.

Povinnosti třídní služby:

- umytí tabule mokrou vyždímanou houbou

- napíše na tabuli datum a číslo hodiny

- připravenost třídy na vyučování (křída, pořádek ve třídě, pomůcky dle pokynů vyučujícího - pokud pro jejich donášení nemá vyučující stanovenu zvláštní službu)

- kontrola přezutí žáků

- šetření elektrickou energií

- nahlásit v každé hodině na začátku vyučujícímu, kteří žáci nejsou v hodině přítomni; v případě, že některý žák z vyučování odejde (i s povolením třídního učitele)         , okamžitě v následující hodině jeho nepřítomnost nahlásí vyučujícímu; stejně tak nahlásí přítomnost žáka, který přišel do školy až během vyučování

- pokud se vyučující nedostaví do pěti minut od začátku vyučovací hodiny, vyhledá vyučujícího; při jeho nepřítomnosti neprodleně ohlásí zástupci ředitele, řediteli, hospodářce, či výchovné poradkyni, že ve třídě není vyučující

- uzavření oken na konci vyučovací hodiny a jejich otevření pouze na pokyn vyučujícího

- po skončení každé vyučovací hodiny kontroluje čistotu a pořádek ve třídě, odpovídá za smazání tabule před odchodem ze třídy

 

 10. Žákům je zakázáno otevírat okna bez souhlasu či pokynu vyučujícího a vyklánět se z oken.

 11. Třídní učitel stanoví ve třídě zvláštní službu, která bude mít na starosti přípravu třídní knihy, její přenášení v průběhu vyučování a předá ji na konci  vyučování vyučujícímu poslední hodiny. Přenášení třídní knihy během výuky dělených hodin (jazyky, tělesná výchova, praktika, semináře apod.) provádí pouze  jeden žák (nikoli dvojice), a to tak, aby ztrácel co nejméně času – toto přenášení třídní knihy organizuje a kontroluje třídní učitel.

 12. Třídní učitel stanoví službu, která se bude starat o květiny a nástěnky ve třídě.

 13. Sešity, učebnice a pomůcky si připravují žáci výhradně o přestávkách.

 14. Osobní záležitosti projednávají žáci s třídními učiteli, závažnější věci žáků projedná třídní učitel s ředitelem školy.

 15. Nalezené a zapomenuté věci dávejte do kanceláře či k zástupci ředitele školy.

 16. Žáci nebudou voláni k telefonu. Škola nebude žákům vyřizovat soukromou korespondenci.

 17. Administrativní věci vyřizuje sekretářka školy pouze v úředních hodinách (denně od 7:30 do 7:50 a od 13:00 do 13:30).

 18. Povinností každého žáka je před odchodem ze školy a při příchodu do školy zjistit, zda nedošlo ke změně rozvrhu nebo suplování. Tyto změny budou vždy  vyvěšeny na suplovacím archu na nástěnce před kanceláří.

 19. Žákům je zakázáno opouštět o přestávkách budovu školy s výjimkou cesty na oběd do školní jídelny a zpět. Zletilí žáci mohou ve volném čase na oběd odejít i do města. Žáci vyššího gymnázia (1.-4. ročník čtyřletého studia, kvinta-oktáva osmiletého studia) mohou během velké přestávky po přezutí sportovat /streetball, stolní tenis/ či pobývat na ploše před budovou pouze tehdy, je-li přítomen pracovník vykonávající dohled nad žáky a posoudí-li tento pracovník povětrnostní podmínky jako vhodné k provozování příslušného sportu či k pobytu.

20. Žáci jsou povinni na začátku školního roku nahlásit třídnímu učiteli, že nebyli zařazeni do výuky některého povinného nebo volitelného předmětu.

21. Do školy přinášejí žáci pouze potřeby pro výuku. Drahé věci, které pro výuku nejsou potřebné, či vyšší obnosy peněz (více než 300,- Kč) je zakázáno do školy nosit. Za případné ztráty a škody na takových věcech či penězích škola neručí.

*V odůvodněných výjimečných případech lze drahý předmět či finanční obnos po dobu výuky uschovat v trezoru v kanceláři, pracovně zástupce ředitele nebo v ředitelně.

 

Režim při akcích mimo školu


1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy - pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.

2. Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným vedením akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.

3. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel školy. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla – každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem na zajištění BOZP. Akce se považuje za schválenou uvedením v týdenním plánu práce školy

4. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem písemně zákonným zástupcům žáků.

5. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kursy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se účastníci akce řídí vnitřním řádem tohoto zařízení.     

6. Při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a ze soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor.

 

 

Článek 2

 

Chování žáka ve škole a při činnostech organizovaných školou

 

1. Po celou dobu studia je žák povinen:

 • pilně se učit a svědomitě plnit úkoly uložené vyučujícími
 • domácí cvičení vypracovávat mimo dobu výuky
 • nemá-li některou pomůcku, řádně se před hodinou omluvit
 • zúčastnit se akcí, které budou označeny za povinné, i v době mimo vyučování (exkurze, přednášky a besedy, výchovné koncerty, filmová a divadelní představení)
 • chovat se slušně ke spolužákům a ostatním žákům, být dobrým příkladem v chování a v kulturnosti vyjadřování
 • neohrožovat zdraví a bezpečnost vlastní ani svých spolužáků
 • při laboratorních a praktických cvičeních dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární opatření
 • prokazovat patřičnou úctu pedagogickým a ostatním pracovníkům školy a zdravit je při setkání
 • při jednání s vyučujícími a pracovníky školy používat oslovení pane/paní učiteli, učitelko, řediteli, zástupce, hospodářko (event. používat akademický titul dotyčného)
 • při vstupu dospělé osoby do učebny a při jejím odchodu zdravit povstáním (neplatí pro laboratoře z důvodu bezpečnosti práce)
 • při dopravě do školy a ze školy se chovat slušně a ohleduplně

 

2. Po celou dobu studia je všem žákům zakázáno:

 • kouřit v prostorách školy, na pozemcích školy a při činnostech organizovaných školou
 • požívat alkoholické nápoje a jiné zdraví škodlivé látky v prostorách školy a mimo školu při činnostech organizovaných školou
 • donášet alkoholické nápoje a jiné zdraví škodlivé látky do prostor školy a mimo školu při činnostech organizovaných školou
 • nosit, držet, distribuovat a zneužívat návykové látky (psychotropní a omamné látky) v areálu školy a mimo školu při činnostech organizovaných školou; porušení tohoto ustanovení bude klasifikováno jako hrubý přestupek a budou z něj vyvozeny příslušné sankce

 *Komentář:

a) Žáci nesmí do školy přijít ani ve škole pobývat pod vlivem omamné či psychotropní látky (drogy). Toto opatření se týká i všech akcí organizovaných školou a podporovaných školou.
b) Žákovi, který bude v podezření, že je pod vlivem omamné či psychotropní látky (drogy), bude doporučeno po vyrozumění rodičů psychoterapeutické vyšetření v určeném kontaktním centru. 

 • nosit do školy a na školní akce věci nebezpečné pro život a zdraví lidí (zbraně, výbušniny, nebezpečné chemikálie apod.),
 • nosit do školy a na školní akce věci, které mohou způsobit újmu na zdraví nebo bolest (napodobeniny pistolí na kuličky, praky, laserová ukazovátka apod.),
 • mít během vyučování i během školních akcí (divadelní představení, kino, výstavy apod.) zapnutý jakýkoli zvukový signál na mobilním telefonu či jiném podobném zařízení. Do učeben výpočetní techniky je zakázáno nosit zapnutý mobilní telefon. V průběhu výuky i během školních akcí je zakázáno psát textové a jiné zprávy. Na školních výletech, exkurzích apod. je možné používat mobilní telefony pouze mimo dobu konání akcí.
 • vyrušovat při vyučování a zabývat se činnostmi, které nejsou předmětem vyučování,
 • napovídat při vyučování, při písemných zkouškách opisovat a používat nedovolených pomůcek,
 • během vyučování opouštět školní budovu bez souhlasu třídního učitele nebo vyučujícího (vyučováním se rozumí doba od první do poslední vyučovací hodiny dané třídy v daný den),
 • vstupovat do tělocvičny v průběhu výuky bez domluvy s příslušným vyučujícím,
 • narušovat pravidla slušného chování při akcích organizovaných školou,
 • vstupovat do sborovny bez příslušného pokynu pedagoga nebo bez jeho přítomnosti,
 • vstupovat do laboratoří bez doprovodu vyučujícího.

 

Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti, ponižování, pomluvám apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným osobám nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí.

K nápravným opatřením patří:

 • výchovná opatření (napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele školy; podmíněné -vyloučení a vyloučení ze školy);
 • snížení známky z chování;
 • převedení do jiné třídy či skupiny (je třeba individuálně posoudit efektivitu tohoto opatření, aby nedošlo k přesunutí šikany do nového prostředí a podmínek);
 • vyloučení ze školy při opakování násilí – nelze použít v případě žáka, který plní povinnou školní docházku;
 • ředitel školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení střediska výchovné péče, případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v diagnostickém ústavu;
 • ředitel školy podá návrh orgánu sociálně-právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu;

   

3. Ve vyučovací části školního roku je žák povinen:

 • přicházet do školy čistě a slušně oblečen a upraven,
 • po příchodu do budovy odložit svrchní oděv a obuv v šatně vyhrazené pro třídu,
 • přesně dodržovat vyučovací dobu, být na svém místě v učebně při začátku vyučovací hodiny,
 • přinášet do vyučování učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů vyučujících,
 • šetřit školní zařízení a ostatní majetek školy, chránit je před poškozením a hospodárně zacházet se zapůjčenými učebními pomůckami
 • nahradit škody způsobené na inventáři učebních pomůcek a zařízení školy
 • nahradit ztracené učebnice novými učebnicemi v co nejkratší době
 • udržovat své místo v učebně v čistotě a pořádku a neznečišťovat prostory školy
 • při čekání v šatně a jiných prostorách školy nerušit průběh vyučování (zejména v době, kdy není stanoveno suplování za nepřítomného vyučujícího); pokud žák v této době opustí školu, nepřebírá za něj škola odpovědnost,
 • po skončení vyučování se zdržovat v šatně jen po dobu nezbytně nutnou k oblečení a přezutí; k případnému pobytu ve škole po skončení vyučování je vyhrazena třída č.69 (pouze do doby uzavření školy, tj. do 16:30 hod.)
 • na školních exkurzích, tělovýchovných cvičeních, při obecně prospěšných pracích, výletech a podobných akcích organizovaných školou se řídit pokyny pedagogického pracovníka, popřípadě jiné osoby pověřené dohledem, a bez jeho souhlasu se nevzdalovat od ostatních žáků nebo z určeného místa,
 • chovat se ukázněně ve školní jídelně a dodržovat hygienická a společenská pravidla stolování,
 • v odborných učebnách a laboratořích dodržovat zvláštní pokyny, se kterými budou žáci seznámeni v prvních hodinách jednotlivých předmětů,
 • veškeré zjištěné ztráty hlásit neprodleně třídnímu učiteli nebo v jeho nepřítomnosti hospodářce školy

4. Telefonické omluvy nepřítomnosti nezletilých žáků zajišťuje žákův zákonný zástupce (event. sám zletilý žák). Zároveň však vždy zapíše omluvu i do omluvného listu.

5. Doplňková zkouška.

Jestliže žák jeden měsíc před klasifikační poradou chyběl v daném předmětu za dané pololetí 25% vyučovacích hodin a více, může vyučující stanovit termín přezkoušení za celé toto období. S tímto rozhodnutím seznámí třídní učitel zákonného zástupce nezletilého žáka nebo zletilého žáka prokazatelným způsobem před konáním doplňkové zkoušky

Účelem tohoto přezkoušení (doplňkové zkoušky) je zajistit, aby si žák doplnil chybějící učivo a mohl pokračovat v dalším navazujícím studiu. Přezkoušení se koná před třídou nebo (v případě zvláštních vzdělávacích potřeb) za účasti dalšího pedagoga. Výsledek se připočte k dosud dosaženým známkám a hodnocením.

7. Hodnocení vzdělávání žáka - viz Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a žáků v příloze.

 

Práva žáků

Žák má právo:

a) Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu.

b) Na odpočinek a volný čas.

c) Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jeho duchovní, morální a sociální rozvoj. Má právo na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku.

d) Být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.

e) Na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Svůj názor musí vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití. Jeho názorům musí být dána náležitá váha. Žák má právo sdělit svůj názor třídnímu učiteli, ostatním vyučujícím, výchovné poradkyni, zástupci ředitele, řediteli školy.

f) Na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně patologickými jevy. Má právo na využití preventivních programů, které mu slouží k poskytnutí potřebné podpory ve zmíněných oblastech.

g) Na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích, nebo má nějaké problémy.

h) Může si vyžádat pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměl učivu nebo potřebuje doplnit své znalosti.

i) Na zvláštní péči v odůvodněných případech (v případě jakéhokoli druhu onemocnění, zdravotního postižení, v případě mimořádných schopností a talentu.)

j) Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich výchovy a vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, své připomínky může vznést sám, nebo prostřednictvím zákonných zástupců buď učiteli, třídnímu učiteli, zástupci ředitele, nebo řediteli školy,

k) Nikdo nemá právo druhému žádným způsobem ubližovat.

l) Na život a práci ve zdravém životním prostředí a na odstraňování škodlivin ze školního prostředí v rámci možností školy.

m) Na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami.

n) Volit a být voleni do školské rady (jsou-li zletilí).

o) Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy.

 

 Článek 3

 

Opatření k posílení kázně žáků

 

1. Za plnění povinností nad běžný rámec nebo za statečný čin může být žák vyznamenán ústní nebo písemnou pochvalou třídním učitelem nebo ředitelem školy. Pochvaly se oznamují i zákonným zástupcům a zaznamenávají se do třídního výkazu.

 

2. Proviní-li se žák proti školnímu řádu a nestačí-li k nápravě napomenutí třídního učitele, bude mu podle závažnosti provinění udělena:

- důtka třídního učitele před třídou,

- důtka ředitele školy před třídou,

- snížený stupeň chování, který musí být projednán pedagogickou radou,

- podmíněné vyloučení ze školy na zkušební lhůtu, kterou stanoví ředitel školy, a to nejdéle na dobu jednoho roku,

- vyloučení ze školy.

 

3. Třídní učitel uděluje důtku po projednání s ředitelem školy, ředitel uděluje důtku po projednání v pedagogické radě.

 

 

Článek 4

 

Školní úrazy

 

1. Školním úrazem se rozumí úraz, který se stal žákům při vyučování ve školách nebo v přímé souvislosti s ním.

Účastí na výchovné a vzdělávací činnosti školy je pobyt žáka při výchovné a vzdělávací práci školy od vstupu žáka do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost, vyplývající z přímé souvislosti s vyučováním a výchovnou činností konanými ve škole nebo mimo ni, pokud jsou organizovány školou.

Za přímou souvislost s výchovnou a vyučovací činností školy se považuje zejména

- pobyt žáka ve škole v době, kdy je konán dohled nad žáky podle příslušného rozvrhu dohledu nad žáky

- práce žáků v laboratořích a při předepsaném výcviku

- pobyt žáků na hřišti při povinné tělesné výchově a dopravní výchově

- účast na vycházkách, výletech, zájezdech, putováních, na koupání, exkurzích a brigádách organizovaných školou a uskutečněných za dohledu školských pracovníků.

Za školní úraz se nepovažuje úraz žáka, který se mu stane při cestě do školy a zpět.

*podrobnosti viz Vyhláška č.64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a žáků, ve znění pozdějších předpisů

 

2. Školní úraz žáci neprodleně hlásí

a) v době vyučovací hodiny vyučujícímu,

b) v době přestávky učiteli konajícímu dohled,

c) v době volné hodiny učiteli, který vykonává pohotovost, zástupci ředitele či v kanceláři.

 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a žáků

 

OBSAH

1.Pravidla hodnocení a klasifikace žáka

2.Komisionální zkoušky

3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření

4. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření

5. Zásady klasifikace

6. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci

7. Klasifikace chování

8. Výchovná opatření

9. Klasifikace a hodnocení žáků s vývojovými poruchami

 

 

1.Pravidla hodnocení a klasifikace žáka

 

1.1. Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni:

1 - výborný

2 - chvalitebný

3 - dobrý

4 - dostatečný

5 - nedostatečný.

 

 1.2. Při hodnocení prospěchu u žáků s vývojovými poruchami učení může být v předmětech, které byly u konkrétního žáka diagnostikovány jako problémové, použito slovní hodnocení. Do třídního výkazu se však provede klasifikace podle odst.1.1 a doplní se poznámkou, že bylo použito slovní hodnocení.

 1.3. Chování žáka je klasifikováno těmito stupni:

1 - velmi dobré

2 - uspokojivé

3 - neuspokojivé.

 

 1.4. Celkový prospěch žáka je hodnocen těmito stupni:

prospěl s vyznamenáním

prospěl

neprospěl

nehodnocen

 

1.5. Žák je celkově hodnocen stupněm:

a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 ‑ chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré,

b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný,

c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný.

 

1.6. Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se hodnotí těmito stupni:

a)  pracoval(a) úspěšně,

b)  pracoval(a).

 

1.7. U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou vývojovou poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru postižení (podle zpracované diagnózy PPP, SPC).

1.8. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem (na nižším gymnáziu s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem) s výjimkou předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák nižšího gymnázia (s výjimkou kvarty), který již v rámci nižšího gymnázia opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.

1.9. Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to tak, aby klasifikace žáka mohla být provedena nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí u žáka plnícího povinnou školní docházku či do konce června příslušného školního roku.. Není-li možné klasifikovat ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí neklasifikuje.

1.10. Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to tak, aby klasifikace žáka mohla být provedena nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do té doby žák navštěvuje podmíněně nejbližší vyšší ročník. Žák nižšího gymnázia (s výjimkou kvarty), který nemohl být ze závažných objektivních, zejména zdravotních důvodů klasifikován ani v náhradním termínu, opakuje ročník.

 

Pravidla pro sebehodnocení žáků

 

Žáci jsou k sebehodnocení vedeni od počátku studia. Ve všech ročnících probíhá sebehodnocení v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů.

1.11 Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a sebevědomí žáků.

1.12 Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem přiměřeným věku žáků.

1.13 Chyba je přirozená součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat, hodnocení žákova výkonu nelze provést jen klasifikací, musí být doprovázeno rozborem chyb žáka. Chyba je důležitý prostředek učení.

1.14 Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit:- co se mu daří- co mu ještě nejde, jaké má rezervy- jak bude pokračovat dál

1.15 Pedagogové vedou žáka k tomu, aby komentoval svoje výkony a výsledky.

1.16 Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), ale má pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat žáka.

1.17 Žák písemnou nebo ústní formou může provést sebehodnocení v oblasti:- zodpovědnost- motivace k učení- sebedůvěra- vztahy v třídním kolektivu.

1.18 Známky nejsou jediným zdrojem motivace.

 

2. Komisionální opravné zkoušky

2.1. Žáci primy až tercie, kteří dosud neopakovali ročník, žáci kvarty a vyššího gymnázia konají opravné zkoušky tehdy, pokud na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů (v případě nižšího gymnázia s výjimkou předmětů výchovného zaměření).

2.2. V případě konání opravné zkoušky, žák koná komisionální zkoušku, a to nejvýše v jednom dni nejvýše jednu. Komisionální opravnou zkoušku může žák konat ve druhém pololetí nejdříve v měsíci srpnu příslušného školního roku, pokud zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka nedohodne s ředitelem školy dřívější termín.

2.3. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září (v případě nižšího gymnázia nejpozději do 15. září) následujícího školního roku. O hodnocení závažnosti důvodů a řádnosti omluvy rozhoduje ředitel školy. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku.

2.4. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení podle § 52 odst. 4, či podle § 69 odst. 9 zákona č. 561/2004, školského zákona, ve znění novějších předpisů, na jiné střední škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor.

2.5 V případě každé konkrétní opravné komisionální zkoušky stanoví ředitel školy složení komise pro komisionální zkoušky, termín a místo konání zkoušky. Komise pro opravnou zkoušku je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitel školy  nebo jím pověřená osoba.

2.6 Pro všechny opravné komisionální zkoušky ředitel jednotně stanoví následující podrobnosti konání zkoušky:

a) způsob konání zkoušky – zkouška ústní, písemná, praktická nebo kombinující tyto formy,

b) doba přípravy na zkoušku – nejvýše 15 minut,

c) doba trvání vlastní zkoušky – nejvýše 30 minut,

d) vyrozumění žáka s výsledkem zkoušky – ústně v den konání zkoušky (sdělí předseda komise),

e) vyrozumění zákonného zástupce nebo rodiče s výsledkem zkoušky

 

2.7 O opravné komisionální zkoušce se vede protokol.

  

 

Komisionální zkoušky – komisionální přezkoušení

2.7 Má-li zákonný zástupce žáka (zletilý žák) pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, požádá krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná co nejdříve; nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka (zletilým žákem).

 2.8 V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení týká hodnocení chování nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu výchovného zaměření ředitel školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků podle § 30 odst. 2. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu. Výsledek sdělí ředitel školy žákovi a prokazatelným způsobem zákonnému zástupci žáka (zletilému žákovi).

2.9 Žák může konat v jednom dni nejvýše jedno komisionální přezkoušení.

 2.10 Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím ředitel, jmenuje komisi krajský úřad. Komise je tříčlenná; tvoří ji předseda, kterým je zpravidla ředitel školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel, jímž je zpravidla vyučující daného předmětu a přísedící, který má aprobaci pro týž nebo příbuzný předmět. Klasifikační stupeň určí komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol.

V případě každého konkrétního komisionálního přezkoušení ředitel školy stanoví kromě složení komise pro komisionální zkoušky i termín a místo konání zkoušky.

2.11 V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání komisionálního přezkoušení na jiné střední škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor.

2.12 Pro všechna komisionální přezkoušení ředitel školy jednotně stanoví následující podrobnosti konání zkoušky:

a) způsob konání zkoušky – zkouška ústní, písemná, praktická nebo kombinující tyto formy,

b) doba přípravy na zkoušku – nejvýše 15 minut,

c) doba trvání vlastní zkoušky – nejvýše 30 minut,

d) vyrozumění žáka s výsledkem zkoušky – ústně v den konání zkoušky (sdělí předseda komise),

e) vyrozumění zákonného zástupce nebo rodiče s výsledkem zkoušky

  

3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření


  
3.1. Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a matematika.

  3.2. Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech uvedených v bodu 3.1. se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí: 

 • ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů,kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti, 
 • schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí, 
 • kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost, 
 • aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, 
 • přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu. 
 • kvalita výsledků činností, 
 • osvojení účinných metod samostatného studia, 
 • dosahování kompetencí daných ŠVP a RVP.

 

3.3. Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

 

Stupeň 1 (výborný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. Bez problémů dosahuje kompetencí stanovených pro daný ročník.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. S drobnými nedostatky dosahuje kompetencí stanovených pro daný ročník.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. S častějšími nedostatky dosahuje kompetencí stanovených pro daný ročník.

Stupeň 4 (dostatečný)

Žáky má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. Má značné problémy při dosahování kompetencí stanovených pro daný ročník.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. Nedosahuje kompetencí stanovených pro daný ročník.

 

4. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 

4.1. Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova 

4.2. Při průběžné klasifikaci předmětů uvedených v bodu 4.1. se klasifikuje teoretická část podle bodu 3.a praktická podle bodu 4. 

4.3. Žák se při částečném uvolnění z tělesné výchovy nebo úlevách doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu. V případě cviků a činností, které nemůže podle lékařského posudku žák vykonávat, se použije v odpovídajícím rozsahu teoretická výuka. 

4.4. Při klasifikaci v předmětech uvedených v bodu 4.1. se v souladu s požadavky učebních osnov a ŠVP hodnotí: 

 • stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu, 
 • osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace, 
 • poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti, 
 • kvalita projevu, 
 • vztah žáka k činnostem a zájem o ně, 
 • estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti, 
 • v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví.

 

4.5.Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. Bez problémů dosahuje kompetencí stanovených pro daný ročník.

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus a tělesnou zdatnost. S drobnými nedostatky dosahuje kompetencí stanovených pro daný ročník.

 

Stupeň 3 (dobrý)

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. S častějšími nedostatky dosahuje kompetencí stanovených pro daný ročník.

 

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. Má značné problémy při dosahování kompetencí stanovených pro daný ročník.

 

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. Nedosahuje kompetencí stanovených pro daný ročník.

 

5. Zásady klasifikace

5.1. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.

5.2. Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce objektivně, nesmí podléhat žádnému subjektivnímu ani vnějšímu vlivu.

5.3. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě.

5.4. Přechází-li žák do jiné školy, zašle ředitel dosavadní školy škole, na niž žák přechází, dokumentaci o žákovi a záznam o jeho chování a prospěchu za neukončené klasifikační období.

 

6. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci

6.1. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným diagnostickým pozorováním žáků, sledováním jejich výkonů a připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové,...), kontrolními písemnými pracemi, analýzou výsledků různých činností žáků, konzultacemi s ostatními vyučujícími a výchovnou poradkyní.

6.2. U každého žáka musí mít učitel z každého předmětu, dostatečné množství známek (podkladů ke klasifikaci) za každé pololetí. Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období.

Běžné zkoušení je prováděno před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování v kabinetech. Výjimka je možná jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě psychologa.

6.2.a) Doplňková zkouška.

Jestliže žák jeden měsíc před klasifikační poradou chyběl v daném předmětu za dané pololetí 25% vyučovacích hodin a více, může vyučující stanovit termín přezkoušení za celé toto období. Účelem tohoto přezkoušení (doplňkové zkoušky) je zajistit, aby si žák doplnil chybějící učivo a mohl pokračovat v dalším navazujícím studiu. Přezkoušení se koná před třídou nebo (v případě zvláštních vzdělávacích potřeb) za účasti dalšího pedagoga. Výsledek se připočte k dosud dosaženým známkám a hodnocením.

6.3. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům žáka a to zejména prostřednictvím programu iskola.cz

6.4. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.

6.5. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky dostatečně dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující o tom informuje formou zápisu do třídní knihy. V jednom dni mohou žáki konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.

6.6. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek (ústní zkoušení, písemné,...). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy.

6.7. Vyučující zapíše výsledné známky do třídního výkazu a do programu iskola.cz na konci každého pololetí a dbá o jejich úplnost.

6.8. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech apod.) vyučující respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn; žák se znovu nepřezkušuje.

6.9. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Výsledná známka za klasifikační období musí odpovídat známkám, které žák získal a výsledkům jeho práce, které byly sděleny rodičům (nebo přímo letilému žákovi).

6.10. Případy zaostávání žáků ve studiu a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické radě.

6.11. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do třídního výkazu a do programu iskola.cz a připraví návrhy na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod.

6.12. Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka: třídní učitel a učitelé jednotlivých předmětů na třídních schůzkách v polovině prvního a druhého pololetí; třídní učitel nebo učitel, jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají. Běžně jsou zákonní zástupci o prospěchu žáka informováni prostřednictvím programu iskola.cz.

6.13. Informace jsou rodičům předávány převážně při osobním jednání na třídních schůzkách nebo hovorových hodinách, na které jsou rodiče zváni. Rodičům, kteří se nemohli dostavit na školou určený termín, poskytnou vyučující možnost individuální konzultace. Údaje o klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou sdělovány pouze zástupcům žáka, nikoli veřejně.

6.14.V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmětu bezprostředně a prokazatelným způsobem.

6.15. Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující tyto práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve které se k ní mohou zákonní zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních prázdnin, v případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 30.10. dalšího školního roku. Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na požádání ve škole také rodičům.

6.16. Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce objektivně, nesmí podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu.

6.17. Třídní učitelé (případně výchovná poradkyně) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických vyšetření, která mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů (nebo výchovné poradkyně) na pedagogické radě.

 

7. Klasifikace chování

7.1. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě. Pokud třídní učitel tento postup nedodrží, mají možnost podat návrh na pedagogické radě i další vyučující. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování školního řádu a pravidel slušnosti a morálky během klasifikačního období.

Návrh sníženého stupně z chování projedná třídní učitel v dostatečném předstihu s ředitelem školy.

7.2. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná.

 

 

Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:

 

Stupeň 1 (velmi dobré)

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.


Stupeň 2 (uspokojivé)

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními školního řádu. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování, proti školnímu řádu, nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Případně se i po udělení důtky třídního učitele dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.

 

Stupeň 3 (neuspokojivé)

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Případně se i po udělení důtky ředitele školy dopouští dalších přestupků.

 

 

8. Výchovná opatření

8.1. Výchovná opatření jsou pochvaly a jiná ocenění a kázeňská opatření.

8.2. Třídní učitel, ředitel školy, zástupce obce nebo krajského úřadu může žákovi po projednání v pedagogické radě udělit za mimořádný projev humánnosti, občanské a školní iniciativy, za záslužný nebo statečný čin, za dlouhodobou úspěšnou práci pochvalu nebo jiné ocenění (dále jen "pochvala"). Ústní nebo písemnou pochvalu uděluje žákovi před kolektivem třídy nebo školy třídní učitel nebo ředitel školy. Písemná pochvala se uděluje zpravidla na zvláštním formuláři školy, eventuálně v doložce na vysvědčení. Pochvaly a jiná ocenění se zaznamenávají do třídních výkazů.

8.3. Kázeňské opatření se ukládá za závažné nebo opakované provinění proti školnímu řádu. Toto opatření předchází zpravidla před snížením stupně z chování. Podle závažnosti provinění se ukládá některé z těchto opatření: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy. Třídní učitel může žákovi podle závažnosti provinění udělit napomenutí nebo důtku; udělení důtky neprodleně oznámí řediteli školy. Ředitel školy uděluje důtku po projednání v pedagogické radě. Napomenutí a důtky se udělují před kolektivem třídy nebo školy.

8.4. Ředitel školy nebo třídní učitel oznámí důvody udělení výchovného opatření písemně prokazatelným způsobem zástupci žáka. Opatření se zaznamenává do třídního výkazu.

8.5. Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem rozhodnout v případě žáka, který splnil povinnou školní docházku o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení. Žáka lze podmíněně vyloučit nebo vyloučit ze školy pouze v případě, že splnil povinnou školní docházku.

8.6 Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem.

 

9. Klasifikace a hodnocení žáků s vývojovými poruchami

9.1. U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou vývojovou poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru postižení. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů.

9.2. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl.

9.3. Žáci, u kterých jsou diagnostikovány vývojové poruchy učení, mohou být na základě požádání rodičů hodnoceni na vysvědčení z předmětů doporučených poradenským zařízením slovně. Jakmile žák překoná nejvýraznější obtíže, je vhodné postupně přecházet k běžné klasifikaci.

9.4. V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na podporu jeho poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb.

 

Poslední úpravy 28.6.2013.

RNDr. Milan Dundr, CSc.
ředitel školy

Schváleno školskou radou 28.8.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:

 • Příloha 1: Povinnosti pracovníků školy

 

 

 

Povinnosti pracovníků školy

Příloha 1 školního řádu

 

 1. viz § 106 Zákoníku práce
 2. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou povinni nastoupit do zaměstnání nejpozději 15 minut před zahájením jejich vyučovací hodiny nebo pohotovostní služby.
 3. Při vstupu do budovy i při odchodu z budovy jsou pracovníci povinni převzít vzkazy, poštu, seznámit se s vypsanými úkoly a suplováním; veškeré úkoly pak ve stanoveném termínu splnit.
 4. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni nastupovat do vyučovacích hodin včas. Během vyučovacích hodin jsou odpovědni za pořádek a dodržování hygienických podmínek v učebně. Každou změnu v platném rozvrhu (návštěvy výstav, exkurze (dle ročního plánu exkurzí), vycházky, výměny hodin, výměny učeben atd…) jsou povinni nahlásit předem vedení školy. Během vlastního vyučování nelze opouštět budovu školy.
 5. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni řádně podle rozpisu vykonávat dohled na chodbách.
 6. Určení správci zodpovídají za vedení sbírek, včetně udržování přehledu a pořádku v nich.
 7. Správci učeben a pracoven pečují o inventář a výzdobu učeben, podle potřeby zpracovávají min. 1x ročně inventuru.
 8. Každý vyučující zajistí po poslední hodině uzavření oken a zhasnutí světel; rovněž dbá o zhasínání během přestávek.. Veškeré závady ohlásí ihned školníkovi nebo v kanceláři.
 9. Všechny školní či pracovní úrazy nahlásí pracovník vedení školy a vyhotoví záznam o úrazu (viz postupy ve vybraných situacích vyvěšené ve sborovně).
 10. Do první hodiny přináší vyučující třídní knihu, z poslední hodiny odnáší příslušný vyučující třídní knihu do sborovny. Každý vyučující zodpovídá za řádný a včasný zápis do třídní knihy, včetně vyznačení všech chybějících studentů. Za organizaci donášení třídních knih do dělených hodin zodpovídá třídní učitel.
 11. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou povinni zúčastnit se třídních schůzek a schůzek předmětových komisí. Na základě vlastního uvážení nebo doporučení vedení školy se v rámci DVPP účastní akcí pořádaných k jednotlivým předmětům.
 12. Při náhlém onemocnění nahlásí pracovník okamžitě svoji nepřítomnost vedení školy. Předem známou nepřítomnost ve škole řeší s vedením školy dostatečně včas (s předstihem).
 13. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni svědomitě vyučovat přidělené suplované hodiny. Suplování jsou povinni přijmout. V pracovní době stanovené obecně platnými předpisy je učitel povinen plnit určenou míru vyučovací povinnosti a konat práce související s vyučováním a výchovnou činností. (Jimi se rozumí zejména osobní příprava na vyučování, výchovnou činnost, příprava učebních pomůcek a přístrojů didaktické techniky a péče o ně, příprava materiálu k vyučování, vedení předepsané dokumentace, opravy písemných a grafických prací žáků, spolupráce s ostatními vyučujícími ve třídě - mezipředmětové vztahy , s výchovným poradcem, s rodiči apod.)
 14. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni vytvářet, dodržovat a kontrolovat podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví studentů i všech zaměstnanců.
 15. Při žákovském úrazu zajistí příslušný vyučující odpovídající ošetření nebo doprovod k lékařskému ošetření. V případě vážnějšího úrazu nebo nevolnosti žáka informuje vedení školy a zákonného zástupce. Zajistí včasné vyplnění potřebné dokumentace. Podrobněji viz postupy ve vybraných situacích vyvěšené ve sborovně.

 

 

RNDr. Milan Dundr, CSc.

ředitel školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla